Miễn trừ rủi ro sự cố

Mọi thông tin được S666 chia sẻ chỉ để tham khảo. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin và các liên kết khác bên ngoài phạm vị của trang chủ.

Trong bất kỳ trường hợp nào,  S666 không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh khi sử dụng website này.

Có nhiều đường dẫn (URL) ra những trang web bên ngoài trong website này nằm ngoài khả năng kiểm soát hoạt động của chúng tôi. S666 không kiểm soát nội dung có gắn (website,link), hình ảnh hay tính sẵn có của các (website/links) đó. Việc sử dụng các (links/website) đó trên trang này, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm khi chủ động tham gia những trang đó.

S666 cố gắng giữ cho website này luôn hoạt động bình thường ổn định nhưng trong một vài trường hợp liên quan tới đến kỹ thuật như đường truyền của các nhà mạng cung cấp internet… nằm ngoài khả năng của S666, chúng tôi sẽ không đảm bảo và chịu trách nhiệm nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thông báo đến các bạn ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp.

Website này chỉ dùng cho những người sử dụng tiếng Việt ở ngoài lãnh thổ Việt Nam và trên 18 tuổi.

Load More