Nguồn gốc hình thành Gamblinh Việt Nam và trên Thế Giới